ບໍລິການອອກອຸນຸຍາດການຈຳໜ່າຍ-ສ້ອມແປງອຸປະກອນໄອຊີທີ

ບໍລິການອອກອຸນຸຍາດການຈຳໜ່າຍ-ສ້ອມແປງອຸປະກອນໄອຊີທີ

ໄຟລ໌ແນບ (s):
​ຫົວ​ຂໍ້ ດາວ​ໂຫຼດ
ໃບຄຳຮ້ອງ ສຳຫຼັບ ພະແນກ ປທສແຂວງ-ນະຄອນຫຼວງ

 

ການເຝົ້າລະວັງ
ວິໃສທັດ