Get Adobe Flash player

ຫ້ອງການປທສເມືອງວຽງພູຄາ

ພາລະບົດບາດ, ໜ້າທີ່ ແລະ ຂອບເຂດສິດ ຂອງຫ້ອງການ ປທສ ເມືອງວຽງພູຄາ

ຈຳນວນພົນຫ້ອງການ ປທສ ເມືອງວຽງພູຄາມີທັງໝົດ: 4 ຄົນ

 

 ລ/ດ  ຈຳນວນ/ຄົນ ເພດຍິງ
 1  4  2

 ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງຫ້ອງການ ປທສ ເມືອງ ວຽງພູຄາ

 

ບຸກຄະລາກກອນຫ້ອງການ ປທສ ເມືອງວຽງພູຄາ

1  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

 

ທ່ານ ສີພັນ ສີຫາລາດ

ຫົວໜ້າຫ້ອງການ

 2  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ທ່ານ ນ. ສົມເພັດ ຄຸນດວງຮັກ

ວິຊາການ

 3  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ: 

ທ່ານ ທາລີ ສໍແສງອິ່ນ

ວິຊາການ

 4  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ: 

ທ່ານ ນ. ຂອງສີ ມະນີວອນ

ວິຊາການ

1. ບົດ​ບາດ​

 -      ເປັນ​ເສນາ​ທິການໃຫ້ແກ່ຄະນະປະຈຳພັກເມືອງ,ພະແນກ ປທສ ແຂວງໃນການຄຸ້ມຄອງການບໍລິການດ້ານໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານພາຍໃນເມືອງຂອງຕົນ.

-        ຊີ້ນຳລວມຮອບດ້ານພາຍໃນຫ້ອງການ ປທສເມືອງ, ລົງເລິກຊີ້ນຳໜ່ວຍງານ ບໍລິຫານ, ຈັດຕັ້ງ ແລະ ການເງິນ.

  • -     2. ໜ້າທີ່

-     ຄົ້ນຄວ້າ​ຜັນ​ຂະຫຍາຍ ​ແລະ ຈັດ​ຕັ້ງ​ປະຕິບັດແນວທາງຂອງພັກ ນະໂຍບາຍຂອງລັດ ທີ່ພົວພັນເຖິງວຽກງານໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແລະ ບັນດາຄຳສັ່ງ,ແຈ້ງການ,ຂໍ້ກຳນົດຂອງກະຊວງ ປທສ,ພະແນກ ປທສ ແຂວງ.

-      ຂຶ້ນແຜນການເຄື່ອນໄຫວ ໄລຍະສັ້ນ,ກາງ,ຍາວ ໃນການພັດທະນາວຽກງານໄປສະນີ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ຂັ້ນເມືອງ ໂດຍອີງໃສ່ແຜນພັດທະນາວຽກງານປທສຂອງພະແນກ ປທສແຂວງ.

-        ຕິດຕາມ, ກວດກາ,ເກັບກຳສະຖິຕິດ້ານ ປທສຢູ່ຂອບເຂດເມືອງຂອງຕົນນຳສະເໜີພະແນກ ປທສ ຕາມຂອບເຂດສິດຄວາມຮັບຜິດຊອບ

-        ຄຸ້ມຄອງ,ຕິດຕາມກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂຂໍ້ຂັດແຍ່ງໃນການດຳເນີນທຸລະກິດດ້ານ ປທສ ຢູ່ພາຍໃນເມືອງຕາມພາລະບົດບາດຂອງຕົນ.

-        ສະຫຼຸບລາຍງານວຽກງານຮອບດ້ານຂອງຫ້ອງການສົ່ງໃຫ້ພະແນແລະ ອົງການປົກຄອງເມືອງ​​​ເປັນປົກກະ ຕິ.

-        ຂຶ້ນແຜນ,ຄຸ້ມຄອງ, ບຳລຸງກໍ່ສ້າງ ແລະ ປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕໍ່ພະນັກງານພາຍໃນຫ້ອງການ ປທສເມືອງ.

  • -     3. ຂອບ​ເຂດ​ສິດ ​:

    -        ຕັດສິນ​ບັນຫາ​ກ່ຽວ​ກັບ​ວິຊາ​ສະ​ເພາະ​ພາຍໃນຫ້ອງການ ປທສ ເມືອງ.

    -        ປະກອບຄຳຄິດຄຳເຫັນຕ່າງໆພ້ອມທັງມີວິທີການແກ້ໄຂປັບປຸງວຽກງານທີ່ຕົນຮັບຜິດຊອບ

           -    ລົງລາຍເຊັນທາງລັດຖະການໃສ່ເອກະສານຂອງຫ້ອງການ ປທສ ເມືອງ.

ແຈ້ງການ


ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ

Department of Posts and Telecommunications of Luangnamtha Province

ໂທ ແລະ ແຟັກ: 086 212176