Get Adobe Flash player

ປະຫວັດຄວາມເປັນມາ

1.   ປະຫວັດຄວາມເປັນມາຂອງພະແນກ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ

ພະແນກ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ (ພປທສ) ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ແມ່ນອົງປະກອບໜື່ງໃນກົງຈັກການຈັດຕັ້ງຂອງແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ, ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃນດ້ານຊີວິດການເມືອງຂອງອົງການປົກຄອງແຂວງ ແລະ ກໍ່ຢູ່ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳ, ກວດກາໃນດ້ານວິຊາການຂອງກະຊວງ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານໂດຍກົງ ເຊີ່ງມີປະຫວັດຄວາມເປັນມາໂດຍສັງເຂບດັ່ງລຸ່ມນີ້:

ໂດຍຕອບສະໜອງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການ ໃນການຄຸ້ມຄອງວຽກງານໃນຂົງເຂດໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຢູ່ຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນ, ຫ້ອງການໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ຈີ່ງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການ ໃນວັນທີ 19/11/2009 ຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງ ທ່ານ ຫົວໜ້າອົງການ ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແຫ່ງຊາດ ວ່າດ້ວຍ ການສ້າງຕັ້ງຫ້ອງການ ໄປສະນີ  ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ສະບັບເລກທີ 981/ອປທ, ລົງວັນທີ 20/10/2009. ພາຍຫຼັງທີ່ຫ້ອງການ ໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແຂວງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນແລ້ວ ກໍ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດໜ້າທີຂອງຕົນ ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໆພາຂອງ ທ່ານ ບຸນເລີດ ແກ້ວຫຼວງຫານ, ຫົວໜ້າ ຫ້ອງການໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກຂົງເຂດວຽກງານໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມພາຍໃນແຂວງໃຫ້ຫັນເຂົ້າສູ່ລະບົບ ແລະ ລະບຽບການ ຕາມຂໍ້ກຳນົດ, ກົດລະບຽບ ແລະ ກົດໝາຍຕ່າງໆທີ່່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ນັບມື້ນັບດີຂື້ນເທື່ອລະກ້າວ. ເນື່ອງຈາກຫ້ອງການດັ່ງກ່າວເປັນຫ້ອງການທີ່ຖືກປະກາດສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃຫມ່, ຈຳນວນພະນັກງານ-ລັດຖະກອນ ກໍ່ຍັງມີບໍ່ຫລາຍ ສະນັ້ນ ທາງຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງຈິ່ງໄດ້ຕົກລົງມອບຫ້ອງການເຮັດວຽກ ຈຳນວນ 1 ຫ້ອງທີ່ນອນຢູ່ໃນອາຄານຂອງຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງ ໃຫ້ນຳໃຊ້ເປັນຫ້ອງການໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ຂອງແຂວງ.

ແຕ່ຍ້ອນການເຕີບໃຫຍ່ ແລະ ຂະຫຍາຍຕົວຢ່າງວ່ອງໄວຂອງວຽກງານຂົງເຂດໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ, ມັນຈີ່ງໄດ້ຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃຫ້ພາກລັດຂັ້ນສູນກາງຕ້ອງໄດ້ປັບປຸງຍົກລະດັບພາກສ່ວນຄຸ້ມຄອງ
ພາຍໃນຂົງເຂດວຽກງານດັ່ງກ່າວ ຈາກເດີມທີ່ເປັນ ອົງການໄປສະນີ ແລະ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ມາເປັນ ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ຕາມດຳລັດຂອງທ່ານ ນາຍົກລັດຖະມົນຕີ ສະບັບເລກທີ 303/ນຍ ລົງວັນທີ່ 26/09/2011 ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ຢູ່ໃນຂັ້ນທ້ອງຖີ່ນກໍ່ໄດ້ມີການປັບປຸງຍົກລະດັບພາກສ່ວນຄຸ້ມຄອງເຊັ່ນກັນ. ມາຮອດວັນທີ
3 ເດືອນ ກຸມພາ ປີ 2012 ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ລະ ການສື່ສານ ແຂວງ ຫຼວງນ້ຳທາ ຈິ່ງໄດ້ຮັບການປະກາດສ້າງຕັ້ງຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານ ລັດຖະມົນຕີ ກະຊວງໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ວ່າດ້ວຍການຈັດຕັ້ງແລະ ການເຄື່ອນໄຫວຂອງພະແນໄປສະນີ,ໂທລະຄົມມະນາຄົມແລະ ການສື່ສານແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ສະບັບເລກທີ 138/ປທສ, ລົງວັນທີ 20/1/2012 ແລະ ໄດ້ປະກາດແຕ່ງຕັ້ງ ຫົວໜ້າພະແນກ ແລະ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ຂື້ນຢ່າງເປັນທາງການຕາມຂໍ້ຕົກລົງຂອງທ່ານ ເຈົ້າແຂວງໆ ຫຼວງນ້ຳທາ ວ່າດ້ວຍການແຕ່ງຕັ້ງຫົວໜ້າພະແນກ - ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງຊົ່ວຄາວ ສະບັບເລກທີ 657/ຈຂ, ລົງວັນທີ 10/11/2011. ພາຍຫຼັງທີ່ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງໄດ້ຮັບການສ້າງຕັ້ງຂື້ນແລ້ວ ກໍ່ໄດ້ເລີ່ມຕົ້ນປະຕິບັດໜ້າທີຂອງຕົນ ຕາມພາລະບົດບາດ, ສິດ ແລະ ໜ້າທີ ພາຍໃຕ້ການຊີ້ນຳໆພາຂອງ ທ່ານ ສົມຫວັງ ນາບຸນແພງ, ຫົວໜ້າພະແນກ, ໃນການຄຸ້ມຄອງມະຫາພາກວຽກງານຂົງເຂດ ໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ພາຍໃນແຂວງ ໃຫ້ຫັນເຂົ້າສູ່ລະບົບ, ລະບຽບການ, ກົດໝາຍ ແລະ ນິຕິກຳຕ່າງໆທີ່ກ່ຽວຂ້ອງໃຫ້ນັບມື້ນັບດີຂື້ນເລື້ອຍໆ.

2.    ທີ່ຕັ້ງ ແລະ ຈຸດພິເສດ

ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງ ເປັນພະແນກການທີ່ໄດ້ຮັບການປະກາດສ້າງຕັ້ງຂື້ນໃໝ່. ສະນັ້ນອາຄານສະຖານທີ່ເຮັດວຽກທີ່ຖາວອນ ແລະ ໝັ້ນຄົງຈິ່ງບໍ່ທັນມີ. ເມື່ອເປັນເຊັ່ນນັ້ນ ຫ້ອງວ່າການປົກຄອງແຂວງຈິ່ງໄດ້ຕົກລົງມອບຫ້ອງການຫຼັງເກົ່າຂອງຊາວໜຸ່ມແຂວງຫຼວງນ້ຳທາໃຫ້
ເປັນຫ້ອງການ ຂອງພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ເຊີ່ງມີທີ່ຕັ້ງດັ່ງລຸ່ມນີ້.

-      ຫ້ອງການຂອງພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາຕັ້ງຢູ່ ບ້ານອຸດົມສີນ, ເມືອງຫຼວງນ້ຳທາ, ແຂວງຫຼວງນ້ຳທາ. ມີເນື້ອທີ່ທັງໝົດ 515,94 ຕາແມັດ. ທິດເໜືອຕິດກັບເຮືອນຂອງປະຊາຊົນ, ມີຄວາມຍາວ 18,31 ແມັດ; ທິດໃຕ້ຕິດກັບຫ້ອງການສະຫະພັນແມ່ຍິງແຂວງ, ມີຄວາມຍາວ 19,21 ແມັດ; ທິດຕາເວັນອອກຕິດກັບ ຖະໜົນ ປ່າລັນ, ມີຄວາມຍາວ 27,35 ແມັດ ແລະ ທິດຕາເວັນຕົກຕິດກັບ ເຮືອນຂອງປະຊາຊົນ, ມີຄວາມຍາວທັງໝົດ 28,70 ແມັດ.

-      ຫ້ອງການຂອງພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ເປັນອາຄານຊັ້ນດຽວ ມຸງດ້ວຍກະເບື້ອງ, ແອ້ມດ້ວຍຊີເມັນ ເຊີງປະກອບມີຫ້ອງເຮັດວຽກທັງໝົດ 10 ຫ້ອງ ແລະ 1 ຫ້ອງປະຊຸມ. ອາຄານຫຼັງນີ້ໄດ້ສ້າງສຳເລັດ ແລະ ເປີດນຳໃຊ້ຢ່າງເປັນທາງການໃນປີ ຄ.ສ 1997.

 

ແຈ້ງການ


ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ

Department of Posts and Telecommunications of Luangnamtha Province

ໂທ ແລະ ແຟັກ: 086 212176