Get Adobe Flash player

ໂຄງຮ່າງການຈັດຕັ້ງ

          ພາລະບົດບາດ ແລະ ໜ້າທີ່ຂອງແຕ່ລະຂະແໜງ

1. ຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ

-         ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານ, ສັງລວມ, ຂາອອກ-ຂາເຂົ້າ ແລະ ຄຸ້ມຄອງຊັບສິນ.

-         ຄຸ້ມຄອງ, ປັບປຸງກໍ່ສ້າງພັກ-ພະນັກງານ, ສັບຊ້ອນ, ຈັດວາງບຸກຄະລາກກອນ ແລະ ຄົ້ນຄ້ວາສະເໜີປະຕິບັດນະໂຍບາຍຕ່າງໆ

-         ຄົ້ນຄ້ວາ ແລະ ແນະນຳການກຳນົດຕຳແໜ່ງງານທົ່ວຂະແໜງການໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ ສານ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພະແນກ.

-         ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ

2. ຂະແໜງແຜນການ-ການເງິນ

-         ສະຫຼຸບລາຍງານການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດວຽກງານປະຈຳງວດ, 6 ເດືອນ ແລະ ປີ ຂອງພະແນກ ປທສ ພາຍໃນແຂວງ.

-         ສັງລວມ ແລະ ເກັບກຳຂໍ້ມູນສະຖິຕິຈາບັນດາໜ່ວຍງານ ແລະ ຫ້ອງການ ປທສ ປະຈຳເມືອງ ເພື່ອລາຍງານໃຫ້ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ກະຊວງ.

-         ຂຶ້ນແຜນງົບປະມານ ແລະ ສ້າງແຜນລາຍຮັບວິຊາການປະຈຳປີ.

-         ສະຫຼຸບລາຍຮັບ-ລາຍຈ່າຍງົບປະມານ ແລະ ວິຊາການປະຈຳເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ.

-         ເກັບຄ່າທຳນຽມ, ຄ່າບໍລິການ ແລະ ຄ່ານຳໃຊ້ຊັບພະຍາກອນໂທລະຄົມມະນາຄົມ

-         ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ

3. ຂະແໜງໄປສະນີ

-         ຫັນແຜນການຂອງພະແນກ ເປັນແແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈີງຂອງ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

-         ຄຸ້ມຄອງ, ກວດກາ ແລະ ແກ້ໄຂບັນຫາກ່ຽວກັບວຽກງານໄປສະນີ.

-         ຄົ້ນຄ້ວາ, ມີຄຳເຫັນກ່ຽວກັບການຂໍອະນຸຍາດສ້າງຕັ້ງ ແລະ ດຳເນີນທຸລະກິດ ການບໍລິການໄປສະນີ, ການສືບຕໍ່ການໂຈະ ແລະ ການຍົກເລີກກິດຈະການໄປສະນີ ທີ່ຢູ່ໃນຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງຕົນ.

-         ເກັບກຳສະຖິຕິໄປສະນີ.

-         ຂຶ້ນແຜນ ແລະ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ.

-         ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ

4. ຂະແໜງໂທລະຄົມມະນາຄົມ

-         ຫັນແຜນການຂອງພະແນກ ເປັນແແຜນງານ, ໂຄງການລະອຽດ ໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບສະພາບຕົວຈີງຂອງ ແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ເພື່ອຈັດຕັ້ງປະຕິບັດ.

-         ຂຶ້ນແຜນ ແລະ ສະຫຼຸບການເຄື່ອນໄຫວວຽກງານປະຈຳອາທິດ, ເດືອນ, ງວດ ແລະ ປີ.

-         ຄົ້ນຄ້ວາເພື່ອນຳສະເໜີຕໍ່ພະແນກ ໃນການອະນຸຍາດ, ໂຈະ, ຍົກເລີກ ຫຼື ຖຖອນໃບອະນຸຍາດດຳເນີນທຸລະກິດ ການຕິດຕັ້ງ, ນຳໃຊ້ພື້ນຖານໂຄງລ່າງ ແລະ ການນຳເຂົ້າອຸປະກອນດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ.

-         ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ບໍລິການລະບົບບໍລິຫານລັດດ້ວຍເອເລັກໂຕຼນິກຢູ່ພາຍໃນແຂວງ.

-         ຄົ້ນຄ້ວາ, ຄິດໄລ່ຄ່າທຳນຽມ ແລະ ຄ່າບໍລິການຕ່າງໆ ທາງດ້ານໂທລະຄົມມະນາຄົມ.

-         ເກັບກຳສະຖິຕິ ໂທລະຄົມມະນາຄົມ.

-         ປະຕິບັດໜ້າທີ່ອື່ນໆຕາມການມອບໝາຍຂອງຂັ້ນເທິງ

 

 

ແຈ້ງການ


ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ

Department of Posts and Telecommunications of Luangnamtha Province

ໂທ ແລະ ແຟັກ: 086 212176