Get Adobe Flash player

ບຸກຄະລາກອນ

                                                                                 ບຸກຄະລາກອນ


 

1

ຊື່ແລະນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

ທ່ານ ພູນ​ແກ້ວ ເຫຼົາ​ອິນ

ຫົວໜ້າພະແນກ

2

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ບຸນຍືນ ພິລິນຫວນ

ຮອງຫົວໜ້າພະແນກ

3

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

ທ່ານ ພູສິນ ຄຸນສີລິເຮືອງ

ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ

4  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ນ. ນາງ ສຸລິຕາ ລໍຫວັນຮີດ

ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ (ລັງໄປສຶກສາຕໍ່)

 

5

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ສົມໃຈ ອຸ່ນທະລາ

ວິຊາການຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ

6

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ນ. ສຸວັນນະພອນ ແສງສະຫວ່າງ

ວິຊາການຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ

7

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ນ. ມະນີວອນ ພົງພິຈິດ

ວິຊາການຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ

 8  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ນ. ກົງເດືອນ ແກ້ວຫຼວງຫານ

ວິຊາການຂະແໜງບໍລິຫານ-ຈັດຕັ້ງ ແລະ ກວດກາ

9  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 

 ທ່ານ ນ. ອາລິນດາ ແພງສະຫວັດ

ຫົວໜ້າຂະແໜງແຜນການ-ການເງິນ

10  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ອິນໄຊ ແສງຍະວົງ

ວິຊາການຂະແໜງແຜນການ-ການເງິນ

11  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 

 ທ່ານ ນ. ສາຍສຸລີ ໄຊຍະຈັກ

ວິຊາການຂະແໜງແຜນການ-ການເງິນ

12

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ນ. ຈີນຕະນາ ສົມວິໄລ

ວິຊາການຂະແໜງ​ແຜນ​ການ​-ການ​ເງິນ

13  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ນ. ບົວສອນ ແສນຍອດ

ຫົວໜ້າຂະແໜງໄປສະນີ

14

 

 

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:   

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ນ. ແສງດີ ທຳມະວົງ

ຮອງ​ຫົວ​ໜ້າ​ຂະ​ແໜງ​ໄປ​ສະ​ນີ

15  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:      

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

ທ່ານ ນ. ມະລິສາ ຜິວແສງສີ

ວິຊາການຂະແໜງໄປສະນີ

 16

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ນ. ເພັດໄພບຸນ ໄຊມະນີ

ຫົວໜ້າຂະແໜງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່​ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ

17

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

ທ່ານ ວັນນັນ ລໍຫວັນແປງ

ວິຊາການຂະແໜງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່​ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ

18

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

ທ່ານ ໂນທອນ ພົມວິລຽນ

ວິຊາການຂະແໜງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່​ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ

19 img189

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

ທ່ານ ທ່ອມມີ່ ນາບຸນແພງ

ວິຊາການຂະແໜງ​ເຕັກ​ໂນ​ໂລ​ຊີ​ການ​ສື່​ສານ​ຂໍ້​ມູນ​ຂ່າວ​ສານ

20

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ລິຊຸນ ເສືອງກິ່ນແກ້ວ

ຮອງຫົວໜ້າຂະແໜງດັດ​ສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ

21

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

ທ່ານ ຄຳກ້າ ອິນທະວີໄຊ

ວິຊາການຂະແໜງດັດ​ສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ

 22

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ສົມນຶກ ວົງທະວີຮຸ່ງ

ວິຊາການຂະແໜງດັດ​ສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ

23

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

 ທ່ານ ນ. ວົງຄຳ ວິວັນໄຊ

ວິຊາການຂະແໜງດັດ​ສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ

24  

ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ:

ຕຳແໜ່ງ:

ອີເມວ:

ທ່ານ ທາ​ລີ ສໍ​ແສງ​ອິ່ນ

ວິຊາການຂະແໜງດັດ​ສົມໂທລະຄົມມະນາຄົມ

ແຈ້ງການ


ພະແນກໄປສະນີ, ໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ການສື່ສານ ແຂວງຫລວງນ້ຳທາ

Department of Posts and Telecommunications of Luangnamtha Province

ໂທ ແລະ ແຟັກ: 086 212176